X

Pobuda - Regulacija potoka Potočnica

Spoštovani!

Vemo, da bo Infra d.o.o. v razmeroma kratkem času začela z regulacijo potoka Potočnica v Stari vasi, Krško.

Zavedamo se, da bodo dela regulacije posegla v telo obeh dovoznih cest JP1 za hišne številke Ob potoku 5-14 in da bodo imeli krajani onemogočen dostop do svojih hiš z osebnimi, tovornimi in drugimi servisnimi vozili, podjetji na hišni številiki Ob potoku 8 pa bosta imeli onemogočeno opravljanje svoje poslovne dejavnosti.

 

Zaradi navedenih dejstev zahtevamo od Infra d.o.o. kot investitorju in organizatorju del, da nemudoma organizira javno obravnavo del, povezanih z regulacijo potoka Potočnica ter njihov časovni in izvedbeni načrt. Pričakujemo, da bo investitor predstavil tudi, kako bo krajanom in obema podjetjema zagotovil nadomestni dostop do njihovih hiš in poslovnih prostorov zaradi normalnega življenja in poslovne dejavnosti ter na kakšen način bo zagotovljena dostopna in prehodna interventna pot.

 

Predlagamo, da se omenjena javna obravnava organizira v prostorih KS mesta Krško, CKŽ 23, Krško, nanjo pa poleg krajanov povabi tudi vodjo Oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško Janjo Špiler in višjega referenta s tega oddelka Matjaža Pirca.                                              

 

KS mesta Krško

 

===================================

ODGOVOR (INFRA d.o.o., Aljoša Preskar)

 

Prejeli smo pobudo s strani KS Krško glede ureditve gradbišča tokom rekonstrukcije poroka Potočnica in Drnik, v sklopu izgradnje ureditev na območju HE Brežice. V nadalje podajamo odgovore na prejeta vprašanja :

 

1. Delna zapora cestišča: Gradnja in rekonstrukcija potoka Potočnica in Drnik bo potekala ob delni zapori LC »Ob potoku«. Pri tem bo gradnja potekala sekcijsko glede na razmere v vodotoku. Detajli bodo podani v elaboratu zapore cestišča, kateri bo izdelal izvajalec del, skladno s pogodbenimi obveznostmi. Na takšen predlog ureditve gradbišča ob gradnji smo prejeli tako pogoje in pozitivno mnenje s strani Kostak d.d. ( v imenu Občini Krško). Skladno s pogoji bo izvajana tudi gradnja. Na žalost smo v fazi pridobivanja izvajalce del tako da še ne moremo podati detajlev terminskega plana ali ureditve gradbišča.

 

2. Terminski plan gradnje : Terminski plan bo usklajen in potrjen, ko bo potrjen izvajalec del. Trenutno načrtujemo pričetek gradnje še v letu 2019 in zaključevanje gradnje v letu 2020. Trajanje gradnje bo potekalo predvidoma do 12 mesecev. Gradnja bo izvajana sekcijsko po odsekih vodotoka Potočnica in Drnik.

 

3. Predlog javne obravnave : V času priprave projektne dokumentacije smo obravnavali tudi evakuacijske poti, katere pa v naravi nismo uspeli pridobiti. Tako imamo ustno dovolilo, da se za potrebe reševanja lahko izvede dostop preko domačije Buršič, obvoz preko podjetja IHS ter obvoz po LC »Poljska pot«. Detajli bodo usklajeni in definirani ob pričetki gradnje, skladno z navodili Inženirja za VZD ter pooblaščene osebe koordinator 2 za VZD. Pri načrtovanju obvozov in dostopov za potrebe reševanja smo sodelovali s predstavnikom Občine Krško, tako da smatramo, da je lokalna skupnost okvirno seznanjena s problematiko.  Nenazadnje, javna obravnava je že bila izvedena : V letu 2012 ob razgrnitvi in obravnavi pripomb na DPN za HE Brežice ter v letu 2012 v prostorih KS Krško, kjer se je predstavil projekt Potočnice in Drnika ter opravil tudi ogled na terenu. Poleg navedenega, so vse tangirane osebe kontaktirane tudi osebno s strani PROJEKTANTA na terenu in GEOMETRA na terenu, kjer je tokom zakoličbe nameravane gradnje predstavljena in po potrebi tudi usklajena tehnična rešitev za vsako parcelo ločeno. Pri tem so v največji možni meri upoštevani vsi predlogi lokalne skupnosti.

Iz navedenega smatramo, da ponovna širša javna obravnava ni potrebna. Pred gradnjo se s strani INFRA d.o.o. zavezujemo, da bomo vsem tangiranem osebam in podjetjem podali detajlno informacijo o nameravani izgradnji s podanim detajlnim terminskim planom poteka gradnje in poteka zapor cestišč.

 

4. Delna omejitev podjetij, katera bodo imela omejen dostop : Vse podjetnike smo že ustno obvestili o nastali problematiki in omejenem gibanju v času gradnje. Na to temo smo izvedli tudi sestanek vendar do konkretnih rešitev nismo uspeli priti. Detajlne pogovore bomo opravili po tem, ko bomo imeli potrjen natančen terminski plan gradnje, katerega po zmožnostih bomo prilagajali tudi po zahtevah in potrebah delujočih podjetij na obravnavanem območju.

 

5. Nadomestni dostop do bivalnih objektov : Kot smo že vsaki stranki ločeno podali bodo nekateri stanovanjski objekti omejeni za začasni dostop. Razlog za to je umestitev rekonstrukcije v urbano sredino, kjer v naravi nadomestnega dostopa ni možno izvesti. Tako smo vsako stranko ločeno na terenu že obvestili o omejenem dostopu, detajlno pa jih bomo pisno obvestili pred pričetkom gradnje.

 

Sočasno bi ponovno radi poudarili, da je za potrebe izgradnje, načrtovanja in informiranja možno s strani lokalne skupnosti, vaščanov ali drugih prizadetih, možna dodatna komunikacija na naš internetni naslov ali po potrebi izvedba razgrnitve načrtovanih posegov za vsako stranko ločeno na sedežu našega podjetja. Pri tem prosimo za predhodno najavo.

 

Že v naprej se vam zahvaljujemo za skupno sodelovanje na projektu v upanju, da boste po končani gradnji prejeli kvalitetne poplavno varnostne ureditve in bili tako veliko bolje varovani pred visokimi vodami.

 

 

Nazaj na seznam