X

Obvestilo
Priloge
Seznam.xlsx

Obvestilo

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 je KS mesta Krško oddala evidenco o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu na portalu javnih naročil.

Skladno z določbami zakona pa na svoji spletni strani objavlja evidenco katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in 90. členu ZIUZEOP oziroma 5. členu ZZUOOP, od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

Nazaj na seznam