X

KRKA
Priloge
Mnenje
Odgovor

KRKA

Sklep občinskega sveta št. 909-6/2021-O305 z dne 17.6.2021

 

Spoštovani, 
Na osnovi prejetega sklepa Občinskega sveta št. 909-6/2021-O305 z dne 17.6.2021, vezanega 
na projekt Sinteza 2 Krško, vam posredujemo naslednja pojasnila in odgovore : 

 1. Glede zahteve poslanca Državnega zbora RS Dušana Šiška, vezane na posredovanje 
  gradiva – elaborata o projektu Sinteza 2 - vam sporočamo, da se vsa dokumentacija vezana 
  na pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku nahaja na spletni strani 
  Ministrstva za okolje in prostor, v arhivu javnih objav, kjer je dostopna vsej zaintersirani 
  javnosti.
 2. Na dopis Krajevne skupnosti mesta Krško podajamo naslednje odgovore oziroma 
  pojasnila: 
  - Skladišče nevarnih snovi in tekočih surovin je zgrajeno v skladu z zakonskimi 
  zahtevami, standardi ter najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za tovrstna skladišča, 
  kar zagotavlja varno obratovanje in majhno tveganje za okolje. Požar ali eksplozija v 
  skladišču bi imela vpliv na skladišče in njegovo neposredno okolico. Tveganja 
  oziroma vpliva izven območja obrata ni pričakovati 
  - Obrat Krka Krško se po SEVESO direktivi in Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in 
  zmanjševanju njihovih posledic uvršča med obrate manjšega tveganja za okolje. Za 
  obrat bo pred zagonom v skladu z zakonodajo izdelana študija Zasnove zmanjšanja 
  tveganja za okolje ter pridobljeno »SEVESO« okoljevarstveno dovoljenje. Glede na 
  pričakovane manjše vplive na okolje izdelava Načrta zaščite in reševanja ni relevantna. 
  V postopek pridobivanja dovoljenja bo preko javne objave vključena vsa zainteresirana 
  javnost. 
  - Javnost je bila o gradnji obrata obveščena preko javne objave. V postopek izdaje 
  soglasij so bile vključene tudi vse pravne osebe po Zakonu o gradnji objektov. Javnost 
  bo vključena tudi v nadaljnje postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj. 
  - Odpadne vode celotnega kompleksa Krka Krško, se bodo učinkovito čistile na Krkini 
  industrijski čistilni napravi. Čistilna naprava bo zagotavljala visoko učinkovitost ter 
  kvaliteto izpusta v reko Savo v skladu z zakonskimi zahtevani RS ter zahtevami EU 
  (najboljše razpoložljive tehnike za čiščenje odpadnih vod in odpadnega zraka). Krka 
  ima vzpostavljen učinkovit, lasten sistem ravnanja z odpadki. Vsi odpadki se redno 
  predajajo pogodbenim zbiralcem in odstranjevalcem odpadkov. 
  - Študija Ocena tveganja/ogroženosti za lokacijo Krka Krško izkazuje majhno tveganje 
  za okolje. Ukrepi za obvladovanje tveganj so vezani izključno na območje obrata. 
  Oceno je izdelalo za to pristojno, strokovno usposobljeno podjetje. Tveganja za okolje 
  bodo ponovno ocenjena v postopku pridobivanja »SEVESO« okoljevarstvenega 
  dovoljenja. Študija bo vključevala tudi postopek obveščanja javnosti v primeru nesreč. 
  Že izdelane študije ne kažejo pomembnega vpliva izven lokacije obrata, zato 
  alarmiranje okoliškega prebivalstva ni relevantno. 
  - Postopek Presoje vplivov na okolje je zaključen. Zagotovljeno je neodvisno, strokovno 
  mnenje. Obrat Krka Krško ne bo predstavljal tveganja za varnost in zdravje občanov 
  Krškega. Izdelava Načrta zaščite in reševanja za okoliške prebivalce ni relevantna. 
  - Nadzor obratovanja ter emisij se bo izvajal v skladu z zakonskimi zahtevami, 
  okoljevarstvenim dovoljenjem ter v skladu z internimi Krkinimi predpisi. 
  - Krka zagotavlja zelo visoko raven varnosti in zdravja pri delu, kar izkazujejo 
  ugotovitve inšpekcijskih pregledov ter presojevalcev sistema varnosti in zdravja pri 
  delu. 
   
  Slavko Zupančič 
  Vodja 
  Služba varstva okolja 
   
  Poslano: 
  - Občinskemu svetu Občine Krško 
  - g. Tomažu Petanu, sodelavcu Občinskega sveta Občine Krško 
Nazaj na seznam