X

Javna razgrnitev

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU), evidenčna št. 2430

Za potrebe umestitve nadstreška za Bibliobus je Občina Krško pristopila k izvedbi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora.

Občina Krško je med gradnjo objekta »Izgradnja objekta novogradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško — 1. faza« prepoznala potrebo po zagotovitvi parkirne površine z nadstrešnico za Bibliobus za katerega je potrebno zagotoviti samostojno parkirišče z nadstrešnico. Izbrana lokacija je severozahodno od prizidka na območju obstoječih parkirišč, na zemljišču s parc. št. 52/2, *532/1, *532/2 vse k.o. Krško, ki so v lastništvu Občine Krško.

Na območju velja OPPN za ureditev starega mestnega jedra (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice) (Uradni list RS, št. 84/09)), ki še ni realiziran. Na tej lokaciji je po OPPN predvidena cesta, v trenutnem stanju v naravi pa so na tem mestu urejena parkirišča in zelenica. Zato je smiselno, da se do realizacije oz. morebitne spremembe OPPN, dopusti začasna raba za parkiranje Bibliobusa, v sklopu obstoječih parkirišč, v neposredni bližini prizidka knjižnice.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 16. do vključno 31. avgusta 2021 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško in na spletni strani Občine Krško.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Lokacijska preveritve za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU).

 

Nazaj na seznam